اصول برنامه پیاده روی را چه تعداد مراعات میکنند ؟- هایپرکلابز

زهرا کریم 9 سال پیش
هایپرکلابز :

من خودم خیلی روی پیاده روی کردن قوانین خاصی میگذارم مثل ۱ - گرم‌ کردن‌ و خنک‌ نمودن‌ بدن‌۲- اصل‌ اختصاصی‌ بودن۳- اصل‌ اضافه‌ بار۴ - مدت‌ زمان‌ تمرین‌۵- تعداد جلسات‌ تمرین‌۶ - اصل‌ شدت‌

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب