هوای بام دو تا شد ظهور کن ...!!- هایپرکلابز

هوای بام دو تا شد ظهور کن ...!!- هایپرکلابز هایپرکلابز :

دیگر تمام شد عطش بندگی بیا

مفهوم زندگی شده شرمندگی بیا

از آن زمان که بستر دنیا گشوده اند

ایمان و فقر دشمن دیرینه بوده اند

ما کین چنین مقابل امواج مانده ایم

عمری فقط اعوذ من الفقر خوانده ایم

آقا بیا و چشم مرا غرق نور کن

اینجا هوای بام دو تا شد ظهور کن

برخی پتو کشیده که سرد است روزگار

قومی هم از حرارت گرماست بی قرار

یک عده غرق نیاز که هستند بی نیاز

یک عده لخت مثل شترهای بی جهاز

قومی بنا نموده یکی برج با حقوق

یک عده چشمشان به سر برج تا حقوق

ما گرفتار خودیم از تو چه پنهان مهدی

با تو بیگانه شدیم از تو چه پنهان مهدی

بی خورده نعره یابن الحسن از سینه زدیم

ما به نام تو فقط سنگ به آیینه زدیم

آرزومند و مهیای وصالت نشدیم

لایق دیدن خورشید چمالت نشدیم

کی نوازشگر گیسوی یتیمی شده ایم

کی شبی با فقرا یار صمیمی شده ایم

فکر اندوختنیم از تو چه پنهان مولا

غافل از سوختنیم از تو چه پنهان مولا

فکر کردیم ابد الدهر در این دنیاییم

هیچ کس نیست در این معرکه تنها ماییم

ما گرفتار شبیم از تو چه پنهان مولا

و ریاست طلبیم از چه تو پنهان مولا

خبر از خانه همسایه نداریم ولی

دوست داریم که باشیم ز محبان علی

شیعیان ولی غافل از اندیشه مرگ

فکر کردیم که کنده است خدا ریشه مرگ

آی مردم به خدا روز حسابی هم هست

روز تنبیه و مجازات و عذابی هم هست

آخر الامر مهیای سفر بید شد

منبع :http://akherinmosafer.blogfa.com/tag/%D8%B4%D8%B9%...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب