شعر زیبای دلم به دیدن گلدسته ات خوش است ...- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
شعر زیبای دلم به دیدن گلدسته ات خوش است ...- هایپرکلابز هایپرکلابز :

هر روز در سکوت خیابانِ دوردست

روی ردیف نازکی از سیم می نشست

وقتی کبوتران حرم چرخ می زدند

یک بغض کهنه توی گلو داشت ... می شکست

ابری سپید از سر گلدسته می پرید:

جمع کبوتران خوش آواز خودپرست

آنها که فکر دانه و آبند و این حرم

جایی که هر چقدر بخواهند دانه هست

آنها برای حاجتشان بال می زنند

حتی یکی به عشق تو آیا پریده است؟

رعدی زد آسمان و ترک خورد ناگهان

از غصه ی کلاغ، کلاغی که سخت مست ...

ابر سپید چرخ زد و تکه پاره شد

هر جا کبوتری به زمین رفت و بال بست

باران گرفت- بغض خدا هم شکسته بود

تنها کلاغ روی همان ارتفاع پست،

آهسته گفت: من که کبوتر نمی شوم

اما دلم به دیدن گلدسته ات خوش است

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب