براي آنان که نمي توانند ببخشند...- هایپرکلابز

معصومه شوقي 9 سال پیش
براي آنان که نمي توانند ببخشند...- هایپرکلابز هایپرکلابز :

هرگز به گذشته اجازه ندهيد که مانع لذت بردن شما از زندگي پرهيجان کنوني شود. آيا مي دانيد که به ازاي اين کار چه چيزي را به دست مي آوريد؟ هيچ چيز، مگر بار سنگين مشکلاتي که بر دوش مي کشيد.
بخشيدن همواره کليد پيش رفتن در آينده توام با موفقيت است. از اين روست که از بخشيدن به عنوان جاده اي براي رسيدن به روشن بيني و بصيرت ياد مي کنند. وقتي خودتان يا کساني را که به شما آسيب رسانده اند ، مي بخشيد ، مي توانيد از شر انگاره هاي منفي که بارها و بارها راه تان را سد کرده اند خلاص شويد. از همه مهم تر اين که سرانجام مي توانيد خود را از بند خاطرات ناراحت کننده رها سازيد. در حال زندگي کنيد ، بر روي سودمندي هايي که حاصل رخداد يک حادثه بد است تصريح کنيد ، و به خود واقعي و اصيل تان حتي بيشتر از ديروز عشق بورزيد. مطمئنا از عهده انجام اين مهم برخواهيد آمد.

لختي به جملات زير بينديشيد ، تکرارشان کنيد و معجزه تاثير کلام تان را به چشم دل ببينيد.

اگر رويکرد منفي داريد

امروز با جانبداري از يک آرمان تازه، کانون توجه خويش را تغيير مي دهم. من سفير مثبت انديشي هستم. هر کجا مي روم، سلامتي، عشق و شادي را مي پراکنم. دوست دارم شاهد باشم که چگونه کلام مثبت من، نگرش هاي منفي ديگران را زايل مي کند. انرژي مثبت درون من به واسطه خويشتن تجلي دوباره مي يابد. و نگرش هاي مثبتم در درونم عميقا نهادينه شده اند. بابت هر کلام مثبتي که بر لبانم جاري مي شود ، پاداشي دريافت خواهم کرد.

اگر نمي توانيد گذشته را رها کنيد

امروز تمامي خاطرات ناراحت کننده ام را از اعماق وجود بيرون مي کشم و در سبدي قرار مي دهم. تمامي دردها، عصبانيت ها، کينه ها و دلخوري هايم را در اين سبد جاي مي دهم. فرشته اي با من است که اين سبد را از من مي گيرد و با خود به دوردست ترين کاينات مي برد و به انرژي هاي مثبت تبديل مي کند. مي دانم که همين امروز اين سبد در دستانم جاي مي گيرد. من تمامي اطرافيانم را مي بخشم و از يگانه خالق کاينات مي خواهم ياري ام بدهد تا بتوانم بخشيدن را سرلوحه زندگي ام قرار بدهم.

اگر اطرافيان فرصت شکوفا شدن را از شما سلب مي کنند

مي توانم صرف نظر از جو حاکم بر زندگي ام شکوفا شوم زيرا هر روز به لحاظ معنوي رشد مي کنم. امروز به اين موضوع مي انديشم که چگونه به رغم جريانات پيرامون، چنين زيبا شکوفا شده ام. به خواست خدا هر روز بالا و بالاتر مي روم و با اين کار شادي را هر چه بيشتر مهمان خانه دلم مي کنم، و مي دانم که در عرصه رشد معنوي از جايگاهي بس محکم برخوردار شده ام.

مي بينم که اعضاي خانواده ام به رغم اختلاف هاي بي شمار، يکديگر را دوست دارند و نيز مي دانم که هر کدام از آن ها ديگري را در اين سفر سخت و توان فرسا ياري مي رسانند.
اگر گرفتار دعواهاي خانوادگي مستمر هستيد

من در چرخه توليد انرژي منفي، به انتخاب خويش يک نظاره گر هستم، نه يک شرکت کننده. با توسل به کمک هاي آسماني، در مسير برطرف شدن مشکلات خانواده ام گام بر مي دارم و روند خاتمه بخشيدن به معضلات پيش روي آن ها را تسهيل مي کنم. مي بينم که اعضاي خانواده ام به رغم اختلاف هاي بي شمار، يکديگر را دوست دارند و نيز مي دانم که هر کدام از آن ها ديگري را در اين سفر سخت و توان فرسا ياري مي رسانند. هر واژه اي که از سر مهر و مثبت انديشي درباره خانواده ام بر لبانم جاري مي شود ، ديگران را بيشتر و بيشتر شفا مي بخشد.

اگر بخشيدن براي تان دشوار است

من مي بخشم زيرا در ابراز شفقت و دلسوزي نسبت به ديگران توانا هستم. با بخشيدن، اين جريان را از حوزه انرژي ام خارج کرده و احساس فراغ بالي و شادماني فراوان مي کنم. من مي بخشم زيرا مي توانم به خويشتن برترم دست يافته و خود را از هر غم و اندوهي رها و رهاتر سازم. آن هنگام که مي بخشم، شادي ام حد و مرزي ندارد. آن هنگام که مي بخشم، آسودگي و آرامش بيشتري را احساس مي کنم.

اگر پشيماني به وجودتان چنگ انداخته است

زندگي سفري پرپيچ و خم و نامشخص است. چون همواره در حال گذر از جاده هاي هزار توي زندگي هستم، پس نمي توانم مدام نگاهي به گذشته انداخته يا گذشته ام را بار ديگر سبک و سنگين کنم. با ديگران ارتباط برقرار کرده و پندهاي بسياري مي آموزم. در زندگي هيچ چيز نابخشودني نيست. مي دانم که تيمار از دل شکسته ام مانع از بودن تمام وقت در کنار ديگران است با وجود اين، کاينات را شکر مي گويم که فرصتي ديگر در اختيارم قرار داده است تا به واسطه شناخت ديگران بتوانم روح و روان خويشتن را پرورش دهم. من از فراز اين تجربه نيز راحت مي گذرم.

همان طور که به استعدادهاي دروني ام عشق مي ورزم، کاستي هايم را نيز دوست مي دارم زيرا همين ها هستند که از من انساني دوست داشتني ساخته اند.


اگر الگوهاي هم چنان در زندگي تان تکرار مي شوند

من همچنان به تجربه کردن برخي حوادث در زندگي ام ادامه مي دهم زيرا از اين حوادث عميقا درس زندگي نياموخته ام. من خود را متعهد کرده ام که رفتار، رويکرد و افکار منفي ام را تغيير بدهم. از اشتباهات گذشت درس عبرت مي گيرم. زندگي يک روند خودآموز است. من نيز فردي نکته بين، تيزهوش و ژرف انديش هستم. در رفتار ديگران دقيق مي شوم و آن ها را سرمشق خويش قرار مي دهم. همان طور که به استعدادهاي دروني ام عشق مي ورزم، کاستي هايم را نيز دوست مي دارم زيرا همين ها هستند که از من انساني دوست داشتني ساخته اند.

منبع :http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=87492

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب