گل زیبای جیو (گل روز)- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
گل زیبای جیو (گل روز)- هایپرکلابز هایپرکلابز :

جیو" یا "گل روز" گیاهی است که به مناطق گرمسیری آسیا و همچنین آفریقا تعلق دارد. این گونه گیاهی به مناطق وسیعتری بجز نواحی بومی نیز معرفی شده است.
این نواحی جدید شامل هاوایی ، هند غربی و شمال آمریکا است. در چین بعنوان گیاه دارویی کاربرد زیادی دارد.

خصوصیات ظاهری :
جیو گیاهی چند ساله بوده و این گلها از بهار تا فصل خزان بطور مداوم گلدهی دارند. حالت این گیاه تقریباً افتاده است.30 تا 150 سانتی متر طول دارد. گاهی استولون دارد و گاهی بدون استولون است.
ریشه ها سفید تا قهوه ای بوده و ساقه ها گرد است و محکم می باشد.ساقه ها کرکدار نیز هستند.
برگ ها بطور مساوی روی ساقه پراکنده شده اند. گل ها دوجنسی هستند و دارای سه گلبرگ هستند.
گل ها بصورت انتهایی یا محوری ظاهر می گردند. رنگ گل ها آبی است. میوه به شکل کپسول است و به سه شکاف باز می شود. گاهی بالا رونده و گاهی خزنده و پوششی می باشد.

شرایط محیط رشد:
این گیاه در مکان سایه نیز می تواند رشد داشته باشد ام اگر آفتاب کامل تا نیم سایه باشد رشد بهینه دارد.
به میزان زیادی به خشکی مقاوم است و می تواند کم آبی را دوام آورد. آبیاری منظم باشد.
در خاک های مرطوب و شن و ماسه ای تا لومی و صخره ای زندگی می کند. در حاشیه جنگل ها ئ کنار جاده ها می توان جیو را یافت. در باغ های حامگی نیز می توان از این گیاه بهره برد. در بسیاری درجات متنوع خاکی از لحاظ درجه اسیدیته می تواند رشد داشته باشد. همچنین از درجات مختلفی از رطوبت خاکی نیز دوام می آورد.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب