گیاه خرما - هایپرکلابز

فاطمه مطلق 7 سال پیش
 گیاه خرما - هایپرکلابز هایپرکلابز :

آشنایی با تاریخچه درخت خرما :
مبدأ اصلى گیاه خرما به درستى مشخص نیست. درخت خرما در هر پنج قاره دنیا و در ٣٤ کشور کشت و مورد بهره بردارى قرار می گیرد. در ایران نخل خرما از دوران باستان و پیش از هخامنشى کشت می شده است.
زادگاه خرما !
مبدأ اصلى گیاه خرما به درستى مشخص نیست. بعضى از دانشمندان مبدأ اصلى گیاه خرما را در آسیا وکرانه هاى خلیج فارس و گروهى دیگر زیست گاه اصلى خرما را شمال آفریقا یا شبه قاره هند مى دانند. در حال حاضر خرما در هر پنج قاره دنیا و در ٣٤ کشور کشت و مورد بهره بردارى قرار می گیرد.

نخل خرما را از ایران به چین برده و در آنجا کشت کرده اند

اشاره به نخل خرما در کتاب بندهشن ساسانی:
در ایران نخل خرما از دوران باستان و پیش از هخامنشى کشت می شده است. در ادبیات ساسانى از جمله در کتاب (بندهشن) از نخل خرما یاد شده است. منابع چینى از ایران به عنوان سرزمین نخل خرما یاد کرده اند. در پایان سده نهم میلادى، نخل خرما را از ایران به چین برده و در آنجا کشت کرده اند.

نخلستان خرما

اندام هاى رویشى خرما:
ریشه درخت خرما: درخت خرما چون تک لپه اى است ریشه اصلى ندارد. بلافاصله پس از آنکه ریشه اولیه از بذر بیرون آمد ریشه هاى ثانویه ظاهر مى شوند. آنها خوشه متراکمى تشکیل مى دهند و تقریبا در تمام طول قطرشان یکسان است.

تنه درخت خرما: بسته به رقم، سن درخت خرما و شرایط محیطى برگ هاى نخل خرما ٣ تا ٦ متر دارند و در هر سال ١٠ تا ٣٥ برگ جدید ایجاد مى شود که طول عمرشان ٣ تا ٧ سال است و تعداد برگ هاى هر نخل خرما ٣٠ تا ١٤٠ عددى مى باشد.

لیف: در قاعده برگ غلافى است که نخل خرما را در بر مى گیرد، این غلاف شامل بافت سفید رابطى است که بر اثر دسته هاى آوندى منشعب مى شود. با رشد برگ ها به سمت بالا بافت رابط تا حدود زیادى ناپدید مى شود و دسته هاى آوندى خشکیده و قهوه اى رنگ، به صورت نوار لیفى محکم و زبر در مى آید که به لبه هاى جانبى قسمت زیرین و قاعده رگبرگ اصلى در برگ ها چسبیده و تنه را مى پوشاند.

خار: خارها در حاشیه بیرونى دمبرگ خرما قرار دارد.

برگ درخت خرما

برگچه درخت خرما: برگچه نیزه اى شکل و از طول تا خورده اند به طور اریب به دمبرگ یا رگبرگ اصلى که طول و عرض آن در ارقام مختلف متغیراست.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب