تشویق کودکان و رشد اعتماد به نفس- هایپرکلابز

تشویق کودکان و رشد اعتماد به نفس- هایپرکلابز هایپرکلابز :

جایزه، یکی از پاداش های نیرومند است که می تواند برای تغییر رفتار کودک مورد استفاده قرار گیرد.

تشویق باعث رشد اعتماد به نفس کودکان می شود.

تشویق می تواند استعدادهای درونی کودکان را رشد داده وبه شکوفایی سوق می دهد وزمینه های یاس و ناامیدی رادر آنها از بین می برد.

تشویق کردن ،نه تنها موجب تقویت وپرورش رفتارهای مثبت می شود بلکه آرامش ونشاط کودک را پی خواهد داشت.

بازی وفعالیت یکی از شیوه هایی است که برای تشویق کودکان توصیه می شود.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب