تیراندازی- هایپرکلابز

تیراندازی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

مکان یابی چیست ؟
مکان یابی عملی است که تیرانداز قبل و بعد از هر شلیک انجام می دهد.
با رعایت مکان یابی بدن تیرانداز در طول تیراندازی به هیچ سمتی منحرف نمی شود.

کمک می کند که تيرانداز،قبل و بعد ازهر شلیک ، انحراف بدن که بر اثر فشارعضلانی و عدم وضعیت صحیح ایجاد می شود را شناسایی و اصلاح كند.
روش مکان یابی
1- ابتدا هدف را شناسایی و به سمت آن حالت گیری می نماییم سپس بدون نگاه کردن به هدف خط نشانه روی را تشکیل می دهیم سپس بعد از تنظیم خط نشانه روی ( مگسک و روزنه دید) بدون جابجایی سلاح کنترل می کنیم که سیبل در چهموقیعتی قرار دارد در صورتی که انحراف نداشت و خط نشانه روی کامل بود نگاه را بدون جابجایی گونه و حرکت بدن از روی هدف برداشته و نفس گیری می نمائیم تا بدن آرامش گیرد و در صورت اینکه عضلات تحت فشار عضلانی هستند ، از فشار خارج گردند

3- مجدداً خط نشانه روی را کنترل می کنیم
4- در صورت اینکه خط نشانه روی جابجا نشده بود مکان ما صحیح بوده و بدن در طول شلیک به هیچ سمتی منحرف نمی شود
5- در صورتی که بعد از دیدن مجدد خط نشانه روی به سمتی منحرف شده بود انحراف را اصلاح می نمائیم و یا........ کلاً از همان لحظه اول که حالت گیری کردیم و نشانه روی کردیم ، سیبل (هدف) در مسیر خط نشانه روی ما قرار نداشت ابتدا نوع انحراف را شناسایی و سپس به روش هایی که توضیح
می دهیم انحراف را اصلاح می کنیم

انواع انحراف در مکان یابی :
1- انحراف در سمت
2- انحراف در برد
3- انحراف در برد و سمت
روش اصلاح انحراف بدن در سمت
در وضعیت درازکش
1- ابتدا حالت گیری را چک میکنیم تا اشکال در حالت گیری نباشد
2- بدون جابجایی سلاح ( کشیدن سلاح به سمت هدف ) حتی اگر انحراف جزئی باشد
3- ابتدا پاها را به میزان انحراف به سمت انحراف جابحا میکنیم
4- سپس شکم را بلند کرده و در راستای پاها قرار میدهیم
5- آرنج دست نگه دارنده سلاح جابجا نمی شود فقط درحول محور خود می چرخد.
3- مجدداً خط نشانه روی را کنترل می کنیم
روش اصلاح انحراف بدن در برد
در وضعیت درازکش
1- ابتدا حالت گیری را چک میکنیم تا اشکال در حالت گیری نباشد
2- بدون جابجایی سلاح ( کشیدن سلاح به سمت هدف ) حتی اگر انحراف جزئی باشد
3- ابتدا محل استقرار قنداق را در شانه چک میکنیم
4- بعد ابتدا دست نگه دارنده سلاح را جابجا میکنیم ، اگر دست به سمت جلو برود سر سلاح پایین می رود و بلعکس
5- ویا قنداق را بصورت جزئی در شانه پایین یا بالا میبریم تا انحراف اصلاح شود.

ساير تصاوير

تیراندازی- هایپرکلابز تیراندازی- هایپرکلابز تیراندازی- هایپرکلابز
منبع :http://tirandazan.blogfa.com/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

سایر مطالب از راضیه علیزاده بیانچولی

ورزش