انتشارجدول‌درآمدهاي‌ راه‌آهن‌ ازمحل سازمان‌ليگ- هایپرکلابز

مرتضی یزدانی 9 سال پیش
انتشارجدول‌درآمدهاي‌ راه‌آهن‌ ازمحل سازمان‌ليگ- هایپرکلابز هایپرکلابز :

باشگاه راه‌آهن درآمدهاي حاصل خود از محل سازمان ليگ را منتشر کرد.

به نقل از سايت باشگاه راه آهن، باشگاه فرهنگي ورزشي راه آهن به عنوان نخستين و قديمي‌ترين باشگاه و برند ورزشي ايران و نيز به عنوان اولين باشگاهي که در اجراي مقررات اصل 44 قانون اساسي خصوصي شده است شفافيت مالي و تقويت ابعاد و جوانب اقتصادي و تجاري باشگاه هاي ورزشي را براي جلب اعتماد عمومي و تشويق بخش خصوصي در عرصه باشگاه داري امري مهم و بنياد تلقي مي‌کند و در ادامه روند شفاف سازي مالي خود که از فصل 12 طي تسويه حساب عمده با طلبکاران و تسويه حساب با سازمان خصوصي سازي آغاز شده و در مسير دو ساله خود روند کنترل و حتي کاهش هزينه‌هاي مستقيم را تا حدودي موجب شده است.

اين باشگاه پيش از شروع فصل 14 مبلغ قراردادهاي منعقده خود را با کادر فني و بازيکنان در اين راستا منتشر کرد و در ادامه اين روند طبق وعده قبلي امروز جدول درآمدهاي خود در فصل 13 از محل سازمان ليگ برتر فوتبال ايران را منتشر مي‌نمايد. اين فهرست علاوه بر درآمدهاي متعلقه مشتمل بر هزينه‌هايي است که سازمان ليگ فوتبال راساً از محل درآمد باشگاه راه آهن کسر کرده و در موارد زير کسر هزينه‌ها مورد سوال و ابهام بوده که در حال پيگيري است:

1- رديف‌هاي 2 و 42 و 161 و 197 تحت عناوين مختلف از جمله حق عضويت باشگاه در فدراسيون و حق ثبت و عضويت بازيکنان و کادر فني جمعاً معادل 3.776.000.000ريال از اين حيث که تعرفه‌هاي مربوط به آن مشخص نيست مورد پيگيري جهت رفع ابهام قرار دارد.

2- رديف 375 تحت عنوان هزينه 9 جلسه کنفرانس مطبوعاتي به مبلغ 22.500.000ريال و ديگر مواردي که تحت عنوان جلسات هماهنگي قبل از بازي مبالغي کسر شده به دليل فقدان تعرفه ابلاغ شده قبلي و اساساً به دليل اينکه چنين هزينه‌اي به عهده باشگاه‌ها هست يا خير مورد پيگيري جهت رفع ابهام قرار دارد.

3- پرداخت رديف 401 به مبلغ 100ميليون ريال به آقاي کربکندي بدون تاييديه کتبي باشگاه راه آهن صورت گرفته و باشگاه راه آهن اجازه اين برداشت از درآمدهاي خود را به سازمان ليگ فوتبال نداده بود.

4- رديف 436 به مبلغ 560 ميليون ريال احتمالاً بابت کسر 20% حق آموزش يکي از بازيکنان زير 23سال باشگاه در وجه باشگاه ديگر صورت گرفته که اولاً معلوم نيست به حساب کدام باشگاه منظور شده ثانياً قبل از کسر اجازه کتبي باشگاه راه آهن اخذ نشده است و ثالثاً ميزان قراردادهاي باشگاه راه آهن با بازيکنان فصل قبل 30% کاهش مبلغ قرارداد به دليل رتبه در جدول صورت گرفته درحالي که سازمان ليگ فوتبال به اين مهم توجه نکرده است.

5- رديف 621 به مبلغ 940.000ريال تحت عنوان هزينه رواديد بازيکنان خارجي براي باشگاه راه آهن ابهام داشته که در جهت رفع آن موضوع مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

6- رديف‌هاي 711 و 862 تحت عنوان هزينه نرم افزاري تحليل مسابقات برهان مبين در حالي کسر شده که هيچگونه نرم افزار و مسابقه مربوطه در فصل 13به اين باشگاه تحويل نشده است و فاقد اجازه کتبي براي برداشت مبلغ از سوي باشگاه راه آهن است.

7- رديف هاي 870 و 886 جمعاً به مبلغ 1.068.000.000ريال تحت عنوان پرداخت بابت طلب حميد خداداد کاشي کاملاً فاقد مستندات و بدون اجازه کتبي و صريح باشگاه راه آهن صورت گرفته و مورد اعتراض و اشکال اين باشگاه نيز قرار گرفته و در حال پيگيري است.

8- رديف 880 به مبلغ 300 ميليون ريال تحت عنوان پرداخت به ورزشگاه دستگردي براي اين باشگاه به کلي مورد سوال و ابهام است چون باشگاه راه آهن هيچگونه تعهد و رابطه قرارداد با ورزشگاه فوق نداشته و ندارد فلذا مورد پيگيري جهت رفع ابهام خواهد بود.

اميد است انتشار قرارداد بازيکنان و کادرفني و فهرست فوق بيش از پيش مبين شفافيت مالي باشگاه‌ها و سازمان ليگ فوتبال ايران بوده و به تقويت حضور بخش خصوصي در فوتبال بيانجامد.

منبع :http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1153643&tit...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب