1 
آشنایی با سبکهای ادبی و هنری جهان (سبک باروک) 1394/04/03 12:52:54 ب.ظ
سبک ادبی باروک در ادبیات بر دو نکته‌ی مهم تمرکز دارد، یکی حرکت و ظاهر و دیگری تناسخ و تغییر چهره.با وجود اینکه سبک هنری باروک از نیمه دوم قرن شانزدهم...
1