1 
چرا باید رفتارم اینگونه باشد؟ 1393/02/02 07:14:54 ق.ظ
بسیاری ازرفتارهای به ظاهرمنطقی،درواقع محصول تنیده های ذهنی ماویاتحمیل باورهای ناصحیح دیگران برماست.هنگامیکه درتنگنای پاسخ به سؤال{چرا}قرارمی گیریم،چه ...
1