1 
دارو: الوکساتین ELOXATIN® OXALIPLATIN 1392/05/27 10:02:43 ق.ظ
نام ژنریک: اکسالیپلاتینشکل دارویی: 20و 50 و 100 میلیگرم (5 میلیگرم در میلی لیتر)موارد مصرف: درمان بیماریهای کولون و رکتومموارد منع مصرف: حساسیت ...
1