1 
همسر مورد نظر در دسترس نمی باشد! 1393/10/28 08:55:02 ق.ظ
آیا فردی که می خواهید با او ازدواج کنید از لحاظ عاطفی یک فرد دور از دسترس است؟ افراد دور از دسترس عاطفی به چه کسانی گفته می شود؟ آیا می توان با چنین ا...
1