1 
با غذاهای اضافی خانه چه کنیم؟ 1392/07/24 08:18:07 ق.ظ
با این نکات و روش‌های جدیدی که خود پیدا می‌کنید، ضایعات مواد غذایی را به حداقل رسانده، از همه قسمت‌های مواد خوراکی دوباره استفاده کنید.1 - از قسمت سفی...
ده روش برای کاهش ضایعات مواد خوراکی 1391/09/19 10:19:32 ق.ظ
با این نکات و روش‌های جدیدی که خود پیدا می‌کنید، ضایعات مواد غذایی را به حداقل رسانده، از همه قسمت‌های مواد خوراکی دوباره استفاده کنید. 1 - از قسمت سف...
1