1 
تو مگه قسم نخوردي دلمو تنها نذاري 1392/07/19 04:20:32 ب.ظ
تو مگه قسم نخوردي دلمو تنها نذاري روبروم نشستي اما از غريبه کم نداريروبروي من نشستي توي چشم تو ستارهاز صداي تو شنيدم که دلت دوستم ندارهتو مگه قسم نخور...
تو مگه قسم نخوردي 1392/07/07 10:31:39 ق.ظ
تو مگه قسم نخوردي دلمو تنها نذاري روبروم نشستي اما از غريبه کم نداريروبروي من نشستي توي چشم تو ستارهاز صداي تو شنيدم که دلت دوستم ندارهتو مگه قسم نخور...
1