1 
خدا را دیده ای آیا ؟ 1392/07/19 03:22:50 ب.ظ
خدا را دیده ای آیا ؟تو آیا دیده ای وقتی شبی تاریکمیان بودن و نابودن امید فردائیهراسی می رباید خواب از چشمتکسی ، خورشید و صبح و نور را در باور روح تو ،...
1