1 
دلم بی ماه شد 1392/07/20 11:37:05 ق.ظ
دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شدعاقبت با عشق و غم کوه امیدم آب شدگفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد...
1