1 
زیر خاکستر ذهنم باقی است 1392/07/19 02:45:22 ب.ظ
زیر خاکستر ذهنم باقی است/اتشی سرکش و سوزنده هنوزیادگاریست ز عشقی سوزان/که بود گرم و فروزنده هنوزعشقی انگونه که بنیان مرا سوخت از ریشه و خاکستر کردغرق ...
زیر خاکستر ذهنم باقی است.. 1392/06/29 07:09:51 ق.ظ
زیر خاکستر ذهنم باقی است/اتشی سرکش و سوزنده هنوز&&یادگاریست ز عشقی سوزان/که بود گرم و فروزنده هنوزعشقی انگونه که بنیان مرا سوخت از ریشه و خاکس...
1