1 
سوسیس رولی 1394/10/06 11:43:27 ق.ظ
مواد لازم سوسیس رولی:سوسیس بند انگشتی نان تستابطرز تهیه سوسیس رولی:ابتدا دور نان تست ها را ببرید و هر کدام از آنها را عمودی به سه قسمت تقسیم کنید سپس ...
1