1 
فلون چیست و چگونه موجب عفونت نوک انگشت میشود 1394/08/16 08:37:10 ق.ظ
دو نوع عفونت نوک انگشت وجود دارد. یک نوع آن فلون است که در آن سطح ولار نوک انگشت یعنی همان قسمتی که در طرف مقابل ناخن است و اثر انگشت بر روی آن قرار د...
1