1 
پوشش شما، نماينده شخصيت شما! 1393/04/02 08:08:55 ق.ظ
قبول داريد که نبايد با ظاهر آدم ها قضاوت کنيد ولي در واقعيت همه ما اين کار را انجام مي دهيم؛ پس هنگام انتخاب هر لباسي بايد به اين نکته هم فکر کنيد که ...
1