1 
سلام ای گل رويت دَم مسيحايی! 1394/09/09 12:34:38 ب.ظ
سلام ای گل رويت دَم مسيحايی! چرا حوالي ِ دنيای ما نمی آيی!؟ کنار پنجره هايی که رو به پاييزند و بی قرار تو از هر قرار لبريزند کنار اين همه تقويمهای رد ...
1