1 2 3 4 5 
اثار و فواید صبر و استقامت...؟؟؟؟ 1390/04/23 11:23:18 ق.ظ
آشكارترین اثر صبر، نتیجه اى است كه تجربه گواه آن است. همه انسانها به تجربه دریافته اند كه صبر و ظفر قرین هم هستند و همه چیز، هم دنیا، هم آرمان های انس...
1 2 3 4 5