1 
من دلم تنگ خودم گشته و بس… 1392/07/21 10:11:22 ب.ظ
من دلم می خواهدساعتی غرق درونم باشم!!عاری از عاطفه ها…تهی از موج و سراب…دورتر از رفقا…خالی از هرچه فراق!!من نه عاشق هستم ؛و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر...
1