1 
همیشه راوی حس قشنگتان بودم 1392/08/01 12:53:23 ب.ظ
همیشه راوی حس قشنگتان بودممنی که مثل قلم رام چنگتان بودمو شعر های من از چشم هایتان روییدکه ترجمان نگاه قشنگتان بودم"- چه خوب شد که رسیدید" ب...
1