1 
گیاه استوکزیا 1394/07/27 07:45:56 ق.ظ
ـ خانواده: Compositae ـ نام علمی: Stokesia laevis گیاه دائمی با برگ های روزت همیشه سبز که گل های بنفش، آبی به تعداد زیاد در فصل تابستان ظاهر می شوند....
1