1 2 
:)* واژه نامه آشپزي 1390/10/14 10:09:06 ق.ظ
دوستاني كه با واژه اي تو دستورات آشپزي برميخورن ! مثلابوک چوي:به آنها پاک چوي يا کلم سفيد چيني نيز گفته مي شود؛ طعمي تازه و شبيه خردل دارد. براي پخت آ...
1 2