1 2 3 4 
25 قدم تا تربیت فرزندی ایده آل ! 1390/10/06 11:39:33 ق.ظ
کودکان کمرو اغلب برای دیدن دیگران ظاهراً اشتیاق نشان می دهند امّا برای صحبت کردن یا پیوستن به دیگران اکراه دارند برای مثال،کودکان کمرو ممکن است در جمع...
1 2 3 4