1 
دعایت می کنم 1393/02/06 08:14:37 ق.ظ
دعایت می کنم، عاشق شوی روزیبفهمی زندگی بی عشق نازیباستدعایت می کنم با این نگاه خسته، گاهی مهربان باشیبه لبخندی تبسم را به لب های عزیزی هدیه فرماییبیاب...
گاهی دعایم کن 1392/07/12 04:22:52 ب.ظ
دعایت میکنم عاشق شوی روزی / بفهمی زندگی بی عشق نا زیباستدعایت میکنم با این نگاه خسته گاهی مهربان باشیبه لبخندی تبسم را به لب های عزیزی هدیه ف...
1