1 
نامه ای از آبراهام لینکلن 1394/09/09 11:13:11 ق.ظ
نامه ای از آبراهام لینکلن به معلم پسرش به پسرم درس بدهید؛ او باید بداند که همهٔ مردم عادل و صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد، ان...
نامه آبراهام لینكلن به معلم پسرش! 1393/01/19 09:59:07 ق.ظ
به پسرم درس بدهید ، او باید بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید، كه به ازای هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد. به او...
1