1 2 3 4 5 
کودکان منزوی و غیر اجتماعی ! 1391/06/11 06:27:17 ق.ظ
بعضی از کودکان معاشرتی تر و اجتماعی ترند و راحت تر با دیگران ارتباط برقرار می کنند ولی از طرف دیگر کودکی را می بینیم که منزوی و گوشه گیر است . اگر کود...
ارتباط با فرد گوشه گیر و منزوی 1391/03/11 11:15:51 ب.ظ
چگونه میتوان با فرد گوشه گیر و منزوی ارتباط برقرار کرد ؟...
1 2 3 4 5