چه كسي بيشترين نقش را در سلامتي خانواده دارد؟- هایپرکلابز

صادق هواخواه 8 سال پیش
هایپرکلابز :

به نظر شما چه كسي بيشترين نقش را در سلامتي خانواده دارد؟

الف) مادر
ب) پدر
ج) فرزندان
د) پزشك خانواده
ه) ساير - نام ببريد

لطفا نظرات خود را با ما به اشتراك بگذاريد

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب