بااین نظرموافقید"ازدواج سن خاصی نداردبلکه هرکس خودش بهترمیداندکه چه موقع زمان ازدواج اوفرارسیده است؟- هایپرکلابز

لیلا رحمتی 10 سال پیش
هایپرکلابز :

بااین نظرموافقید"ازدواج سن خاصی نداردبلکه هرکس خودش بهترمیداندکه چه موقع زمان ازدواج اوفرارسیده است؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

سایر بحث ها از لیلا رحمتی

چراشوهرم همیشه خوشبین ومعقوله ولی من خیلی زودناامیدمی‌شوم وبدترین‌ رویدادهارا برای خودش تصورمی‌کنم؟
چرامن تحمل هیچگونه انتقادی را ازهمسرم ندارم و فکر می کنم از چشم همسر خود افتاده ام؟
اگر شما فکر می کنید که عاشق همسرتان هستید ولی در عمل مانع پیشرفت او می شوید، این چه نوع حس مالکیتی
چراباید مهریه پشتوانه دختر باشد؟
شما چگونه مي‌توانيد از راه‌هاي گوناگون به فرزندان خود بسيار نزديك شويد؟
چگونه به كودكانمان كمك كنيم كه متوجه اعمال خوب و بدشان شوند؟
آیا پيشرفت‌هاي فرزندانتان را شما خيلي بزرگ میكنيد‌؟آیا کار درستی است؟
چطور فرزندمان را مسئوليت پذير سازيم؟
شماچگونه تشخيص می دهيد که به خشم معتاد هستيد يا خير؟راه حل چیه؟
هنگامي كه خشم برشماغلبه ميكند،ازدست دادن تسلط وكنترل خودراشمالمس ميكنید؟و چرااسيرخشم خودميشوند؟
چرابعضي افرادتندخوكاملاكنترل خشم خودراازدست ميدهند؟آنها چرادچارخشم وغضب كوركورانه و يا حتی جنون ميشو
چرا بعضي افراد به دنبال خشم هستند؟ چطور ممكنه كسي به خشم و غضب خود وابسته شود؟
وقتي كه جسم شما آماده انفجار است چه كسي مايل است خودش را كنترل كند؟ چرا به جاي كنترل وتسلط برخود...؟
آیا میتوان بگوئیممردان در كارهاي منزل نيز كمك نمي كنند تا قدرت خود را در منزل از دست ندهند؟
به نظر شمامرداني كه زنان خودراكتك ميزنندويادرمنزل زورگويي ميكنند،آیاقصددارندخودراقدرت مطلق نشان دهند
سرگرمي‌هاي دنياي امروزی چه آثاری عجيب و غريبي روي انسان‌ها مي‌گذارند؟
چگونه زندگي بدون اضطراب و تنش رامي‌توان تصور كرد؟
میدانید بهترین وسیله جهت ثبت خاطره ها در عصر فعلی چیه!؟
برای سازگاری مطلوب نوجوان، چه نیازهای اساسی او باید برآورده شود؟
چرا و به چه دلیل اغلب اعتماد نوجوان نسبت به والدین سلب می شود؟