چرا باید رفتارم اینگونه باشد؟- هایپرکلابز

8 سال پیش
هایپرکلابز :

بسیاری ازرفتارهای به ظاهرمنطقی،درواقع محصول تنیده های ذهنی ماویاتحمیل باورهای ناصحیح دیگران برماست.
هنگامیکه درتنگنای پاسخ به سؤال{چرا}قرارمی گیریم،چه میکنیم؟
افرادسالم سعی می کنندتادلیلی برای رفتارخودارایه نمایند.
ازدلایل ساده،تاپیچیده.
اگربه دنبال موفقیت هستید،ازپاسخ فرارنکنید.
بنویسیدتادیگران هم دلایلتان را بپسندندیا،ردکنند.
شایدبادیدن نظردیگران دررفتارمان تجدیدنظرکنیم.
وشایدهم دیگران باخواندن دلایل مادررفتارشان تجدیدنظرکنند.
{اکنون رفتاری که منطقی میپندارید،انتخاب کنیدوبنویسیدچرامنطقیست؟}

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب