هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > درا در آشپزخانه

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
درا در آشپزخانه به دُرا در پیدا کردن مواد مورد نیاز کمک کنید تا او بتواند دستور العمل غذا را انجام دهد