هیچ دویی نیست که سه نشود- هایپرکلابز

عاطفه محمدی 10 سال پیش
 هیچ دویی نیست که سه نشود- هایپرکلابز هایپرکلابز :

علامه دهخدا عبارت بالا را به این صورت هم نقل کرده است: « هیچ دویی نیست که سه نشود. خدا سیمش را خیر کند» که در هر صورت کنایه از این ست که اگر مطلبی دوباره تکرار شود در دفعه سوم به احتمال قریب به یقین تکرار خواهد شد.

اما ریشه این مثل:

میدانیم در کتاب مجمع الامثال راجع به ریشه این عبارت می گوید که چون شخصی با وجود سه بار مزاوجت و زناشویی در امر مباشرت و تصرف زوجه توفیق حاصل نکرد لذا مثل بالا مصطلح گردید و مجازاً در مورد افرادی که در انجام مقاصد خویش عاجز باشند و توفیق حاصل نکنند به کار برده می شود.

منبع :http://zarbolmasal.persianblog.ir/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب