حق کابین - هایپرکلابز

پدرام ز 10 سال پیش
حق کابین - هایپرکلابز هایپرکلابز :

ظریفی مفلس شده بود.
از او پرسیدند که تو را هیچ مانده است؟
گفت: من خود به غایت مفلسم، اما زوجه مرا فی الجمله چیزی مانده
گفتند: چه مقدار؟
گفت: ده هزار دینار زر و پنج خروار ابریشم حق کابین او که بر ذمه من است.

منبع :http://beytoote.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب