زیر خاکستر ذهنم باقی است- هایپرکلابز

زیر خاکستر ذهنم باقی است- هایپرکلابز هایپرکلابز :

زیر خاکستر ذهنم باقی است/اتشی سرکش و سوزنده هنوز
یادگاریست ز عشقی سوزان/که بود گرم و فروزنده هنوز
عشقی انگونه که بنیان مرا سوخت از ریشه و خاکستر کرد
غرق در حیرتم از اینکه چرا/مانده ام زنده هنوز
گاهگاهی که دلم میگیرد/پیش خود میگویم
انکه جانم را سوخت /یاد می اورد زین بنده هنوز؟!
مرگ صد بار به از بی تو بودن باشد
گفتم از عشق تو من خواهم مرد
چون نمردم/هستم پیش چشمان تو شرمنده هنوز
گرچه از فرط غرور اشکم از دیده نریخت
بعد از ان لیک/کس ندیده به لبم خنده هنوز
گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت
دلم از مهر تو اکنده هنوز
دفتر عمر مرا/دست ایام ورق ها زده است
زیر بارغم عشق/قامتم خم شد و پشتم بشکست
در خیالم اما/همچنان روز نخست
تویی ان قامت بالنده هنوز
در قمار غم عشق/دل من بردی و با دست تهی
منم ان عاشق بازنده هنوز
اتش عشق من پس از مرگ هم نگردد خاموش
گر که گورم بشکافند عیان می بینند
زیر خاکستر جسمم باقی است
اتش سرکش و سوزنده ی عشق تو هنوز....

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب