بی وفایی- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
بی وفایی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

دلا بکریز از این دنیا که دنیا را وفایی نیست
محبت با کسان کردن به غیر از بی وفایی نیست
حقیقت بر که بر گو یم جوابی جز جفا گیرم
دروغ گفتن روا باشد حقیقت اشنا نیست
اگر گفتی دروغ و پرورش دادی به گرد ان
ترا تحسین همی گویند و جایی بهتر از بالای مجلس نیست
نباشد در جهان دیگر حقیقت جو که پی گیرد حقیقت را
درون سینه ها باید بمیرد چونکه گوشی اشنا نیست
دسترنج 72/6/18

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب