ترک قرار- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
ترک قرار- هایپرکلابز هایپرکلابز :

دیگر رها کردم دل ترک دیار کردم
دل بستم اشنا را ترک قرار کردم
بستم قرار در دل با اشنای دیرین
هر گز رها نسازم چون انقلاب کردم
اشکم بریزد از چشم بر گونه شکسته
از سوزش جگر دان زیرا خطا کردم
ان اشنای دیرین بخشد خطای من را
او بخشد از بزرگی من که خطا کردم
دیگر ندارم ان رو بینم رخ چو ماهش
چونکه خطا را من اندر خطا کردم

(احسان) دسترنج 72/8/1

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب