نیستم- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
نیستم- هایپرکلابز هایپرکلابز :

باده نابش خرابم میکند گوشه چشمش مذابم میکند

سرکشی را او بمن اموخته عشق وشیدایی به جانم دوخته

پا وسر در شعله اش افر وختم سوختم من.سوختم من.سوختم

نیستم من تا ببینم کیستم کیستم اخر.چرا من نیستم؟

شهناز نیرومنش

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب