مگر کز زلف او دامی بسازد(طالب آملی)- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
مگر کز زلف او دامی بسازد(طالب آملی)- هایپرکلابز هایپرکلابز :

دل عاشق به پیغامی بسازد
بیاد نامه یا نامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت کش به بادامی بسازد
ندارم ظرف می.دل را بگویید
سفالی بشکند.جامی بسازد
اگر مرد است گردون بار دیگر
بدین ناپختگی خامی بسازد
قناعت بیش از این نبود که عمری
بجامی دردی آشا می بسازد
چو من مرغی نکرده صید ایام
مگر کز زلف او دامی بسازد
دعا گو قحط شو(طالب)حریفی است
که ایامی بدشنامی بسازد

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب