به مناسبت اربعین وایام سوگواری- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
به مناسبت اربعین وایام سوگواری- هایپرکلابز هایپرکلابز :

پسر فاطمه سر خیل جوانان بهشت
که بهشت آیتی از تازه رخ انور اوست
پدرومادر وجدم بفدای پسری
که جهان چاکر جدو پدر و مادر اوست
ذر ره دین زبرادر بگذشت و زپسر
شاهد واقعه عباس وعلی اکبر اوست
گفت دین تشنه بدوخون حسین ابش داد
این حدیث لب عطشان ودو چشم تر اوست
هر چه در خانه زروسیم بسایل بخشید
هم در ان حال که سایل بقفای در اوست
تابع زور نشد تن به مذلت ننهاد
این چنین باید بودن کسی ار چاکر اوست

ملک الشعراي بهار

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب