تاحشر رادمردی وجانبازی حسین- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
تاحشر رادمردی وجانبازی حسین- هایپرکلابز هایپرکلابز :

تاحشر رادمردی وجانبازی حسین
اندر خور ستایش و تحسین ومرحباست
از یمن استقامت و ایمان وصدق او
نیروی دین فزود و هیاهوی کفر کاست
رفتار او دو دست هوس را چو دستبند
گفتار او دو چشم خرد را چو توتیاست
باغ رضا و گلشن دین را چو باغبان
یار خدا و کشتی حق را چو ناخداست
برخاست تا کند قد مردانگی بلند
انجا که غیر مردم نامرد بر نخاست
بهر خدا ز هستی خود دست شست و گفت
درراه دوست می دهم انرا که دوست خواست

ابوالقاسم حالت

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب