پای منبرها نشستن هم مرا آدم نکرد- هایپرکلابز

محبوبه طلعتی 7 سال پیش
پای منبرها نشستن هم مرا آدم نکرد- هایپرکلابز هایپرکلابز :


دل که با دلبر نباشد چشم تر بی فایده است
دیدگان خواب را شوق سحر بی فایده است
من از این و آن خبر دارم ولی از یار نه
جز ظهور اصلا برایم هر خبر بی فایده است
پای منبرها نشستن هم مرا آدم نکرد
صحبت از انسانیت درگوش کر بی فایده است
"نفس" را اول فدای مقدمش کن بعد "سر"
ترک لذت تا نکردی ترک سر بی فایده است
منتَظِر باید برای منتَظَر کاری کند
هرچه هم باشد درخت بی ثمر بی فایده است
صورت سرخ شهیدان بر همه اثبات کرد
ادعای عشق بی میل خطر بی فایده است

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب