ببخش ... رها می شوی..- هایپرکلابز

علی حیدری 7 سال پیش
ببخش ... رها می شوی..- هایپرکلابز هایپرکلابز :

خودت باش ، بی همتا می شوی .
ساده باش ، عمیق می شوی .
دوست داشته باش ، محبوب می شوی .
به خود اعتماد کن ، باورت می کنند .
سکوت پیشه کن ، همه چیز گویا می شود.
بر خود حکومت کن ، از خود فراتر می آیی .
نرم باش ، مقاوم خواهی شد .
خالی شو ، پُر می شوی.
قانع باش ، غنی می شوی .
قضاوت نکن ، عادل می شوی .
ذهنت را در « هیچ کجا» متمرکز کن ،
« همه چیز » در ذهنت جا می گیرد.
به تاریکی ذهن آگاه شو ،
روشنایی ، وجودت را فرا می گیرد.
تسلیم سرنوشت شو ، حاکم تقدیر می شوی .
ضعف خود را بپذیر ، قوی می شوی .
دخالت را رها کن ، هدایت آغاز می شود.
سخنت را کوتاه کن ، تأثیرش زیاد می شود .
از همه چیز رها شو ، صاحب همه چیز می شوی .
ساکت شو، گویا می شوی .
جاری باش ، پایدار می شوی.
ببخش و رها کن

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب