آرامش طوفانی .....- هایپرکلابز

علی حیدری 7 سال پیش
آرامش طوفانی .....- هایپرکلابز هایپرکلابز :

آغاز من و آخر دنیای منی تو
هم سفره ی بی نانی شب های منی تو
هم سخت ترین مسأله در دفتر عشقی
هم پاسخ آیا و چراهای منی تو
یک عمر دویدم که رسیدم به سکوتت
هم رازی و هم حل معمای منی تو
هرگاه بیفتد گذر سیل به شهرم
آرامش طوفانی دریای منی تو
هرشب منم و صد غزل از آنچه گذشته
هر روز سراینده ی فردای منی تو
پیداتر از آنی که تو را گم کنم ای عشق
حقا که خدای دل تنهای منی تو
آنقدر حواست به من و زندگی ام هست
گویی که فقط محو تماشای منی تو
هرلحظه تو را دارم و هرلحظه غریبم
هم مقصد و هم جاده و هم پای منی تو

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب