چون قافله عمر نوای جرسم نیست- هایپرکلابز

حسن دسترنج 7 سال پیش
چون قافله عمر نوای جرسم نیست- هایپرکلابز هایپرکلابز :

برخاطر آزاده .غباری زکسم نیست
سرو چمنم.شکوه ای از خارو خسم نیست
ازکوی تو.بی ناله و فریاد گذشتم
چون قافله عمر نوای جرسم نیست
افسرده ترم از نفس باد خزانی
کان نو گل خندان نفسی همنفسم نیست
صیادز پیش اید وگرگ اجل از پی
ان صیدضعیفم که ره پیش پسم نیست
بیحاصلی و خواری من بین که در این باغ
چون خار .بدامان گلی دسترسم نیست
از تنگدلی.پاس دل تنگ ندارم
چندان کشم اندوه .که اندوه کسم نیست
امشب (رهی) از میکده بیرون ننهم پای
آزرده دردم دو سه پیمانه بسم نیست

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب