منتظران- هایپرکلابز

حسن دسترنج 7 سال پیش
منتظران- هایپرکلابز هایپرکلابز :

ای منتظران آمده.راه را باز کنید
سر خوش باشید و نغمه ای ساز کنید
این ساقی جان .به یار ما میماند
دستش بفشاریم و گره باز کنید
پرواز به کوی دوست را میداند
پس با مددش نیت پرواز کنید
مصداق حقیقت است و شاید این بار
با او سفری به وادی راز کنید
او امده تا (قدر) خود بشناسید
احیا گیرید و (قدر) اغاز کنید

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب