روش های درمان طب سنتی برای ورم طحال چیست؟ - هایپرکلابز

مهدیه کاویان 9 سال پیش
روش های درمان طب سنتی برای ورم طحال چیست؟ - هایپرکلابز هایپرکلابز :

طﺣﺎل ﻏدهاى اﺳت ﺑه وزن ﺗﻘرﯾﺑﻰ ٢٠٠ ﮔرم ﻛه در طرف ﭼپ ﺑدن در زﯾر ﺣﺟﺎب ﺣﺎﺟز ﻗرار دارد. ﻋﻣل آن ذﺧﯾره ﻛردن ﮔﻠﺑوﻟﮭﺎى ﻗرﻣز ﻣﻰ ﺑﺎﺷد. در ﺑراﺑر ھﺟوم ﻣﯾﻛروﺑﮭﺎى ﺑﻌﺿﻰ اﻣراض ﻣﺛل ﻣﺎﻻ رﯾﺎ و ﺗﯾﻔوﺋﯾد ﻧﯾز ﺑه دﻓﺎع از ﺑدن ﻣﻰ ﭘردازد. ﮔﺎه در اﺛر ﺑﯾﻣﺎرى، ورم ﻣﻰ ﻛﻧد و ﺣﺟﻣش زﯾﺎد ﻣﻰ ﺷود. ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎى طﺣﺎل در ﻓﺳﺎد ﺧون اﺳت و رﯾﺷه و اﺻل ﻓﺳﺎد ﺧون ھم از ﺗﻐذﯾه ی ﺑد ﻣﻰ ﺑﺎﺷد. ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛه ﻣﺑﺗﻼ ﺑه ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎى طﺣﺎل ھﺳﺗﻧد، ﺑﺎﯾد ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟه ﺧود، رژﯾم ﺻﻐﯾر و ﻛﺑﯾر اﻧﮕور را ﺑﮕﯾرﻧد. ﺑﯾﻣﺎران زﯾﺎدى ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻟﺟه ﺑﺎ اﻧﮕور ﻗرار ﮔرﻓﺗه اﻧد در ظرف ﭼﻧد ھﻔﺗه آﻧﮭﺎ ﺷﻔﺎى ﻛﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗه اﻧد.

ﻣﺻرف ﺧرﻓه را ﺑه اﺷﺧﺎﺻﻰ ﻛه ﻣﺑﺗﻼ ﺑه اﻧﺳداد طﺣﺎل ﺷده اﻧد ﺗﺟوﯾز ﻣﻰ ﻛﻧﻧد. ﺷرﺑت ﻏﻠﯾظﻰ ﻛه از ﻧوك ﻣﺎرﭼوﺑه ﺗﮭﯾه ﻣﻰ ﺷود ﺑه ﻣﻘدار ﺳه ﻗﺎﺷق ﺳوﭘﺧورى در روزى ﺑراى ﺑﯾﻣﺎرى اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل ﻣﺻرف ﻣﻰ ﺷود. ﺑراى ﺗﮭﯾه اﯾن ﺷرﺑت، ﺳرھﺎى ﻣﺎرﭼوﺑه را در ھﺎون ﻛوﺑﯾده و ﺷﯾره ی آن را ﻛﺷﯾده و ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻛه ﺗه ﻧﺷﯾن ﺷد، آن را ﺻﺎف ﻛﻧﯾد، ﺳﭘس آن را در ظرﻓﻰ ﺑرﯾزﯾد و آن ظرف را در ﻗﺎﺑﻠﻣه آب ﺑﮕذارﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺻد ﮔرم اﯾن ﺷرﺑت، ﺻد و ھﺷﺗﺎد ﮔرم ﺷﻛر ﺑه آن اﺿﺎﻓه ﻛﻧﯾد و ﺑه ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ اﯾن ﺷرﺑت ﺑه ﻗوام آﯾد، ﺳﭘس آن را در ﺑطرى در ﺟﺎى ﺧﺷك ﺣﻔظ ﻛﻧﯾد.
ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟه اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل، رﯾﺷه ھﺎى دو ﺳﺎﻟه ی ﺟﻌﻔرى را ﻛه در ﺣرارت ﻛوره ﺑﺳرﻋت ﺧﺷك ﺷود، ﻣﻘدار ٤٠ ﮔرم در ﯾك ﻟﯾﺗر آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد. ﻛﺎھو آﺛﺎر ﺧوﺑﻰ در ﻣﻌﺎﻟﺟه اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل دارد. دﻣﻛرده ی ﺑرگ ﻛﺎﺳﻧﻰ وﺣﺷﻰ ﺑه ﻣﻘدار ٢٥ ﮔرم در ﯾك ﻟﯾﺗر آب، در درﻣﺎن اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل ﻣﺻرف ﻣﻰ ﺷود.
ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟه ی ورم طﺣﺎل زردك (ھوﯾﺞ) را ﭘﺧﺗه و در ﺳرﻛه ﺑرﯾزﯾد و آن را ﺑﺧورﯾد. ﺑراى درﻣﺎن اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل، ﺳﻰ ﮔرم دم ﮔﯾﻼس را در ﯾك ﻟﯾﺗر آب ﺑه ﻣدت ده دﻗﯾﻘه ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد و اﯾن ﺟوﺷﺎﻧده را ﻣﺻرف ﻛﻧﯾد


منبع :http://www.delgarm.com/health/herbal-and-tradition...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب